§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  • zasady korzystania ze Sklepu,
  • sposoby składania zamówień,
  • tryb zawierania umów,
  • sposoby dostawy i płatności,
  • procedurę odstąpienia od umowy,
  • postępowanie reklamacyjne,
  • informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
  • pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
  • postanowienia końcowe.
 2. Sklep wiedza.malawielkafirma.pl jest częścią Atomedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-015, Al. Karkonoska 10, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621286, NIP 8992791829, REGON 364629760, zwanego dalej Atomedia lub Sprzedawca.
 3. Atomedia prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://malawielkafirma.pl/sklep.
 4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod adresem: Atomedia sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, tel. (+48) 509 824 248, e-mail: kontakt [at] malawielkafirma.pl.

§2 Definicje

 1. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego,
 5. Sprzedawca – Atomedia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Karkonoska 10, KRS 0000621286, NIP 8992791829, REGON 364629760, będzie jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://wiedza.malawielkafirma.pl/regulamin-sklepu,
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://malawielkafirma.pl/sklep,
 8. Koszyk – element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
 9. Produkt – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny w wersji elektronicznej.
 11. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.

§3 Postanowienia wstępne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców, Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, o ile nie wskazano inaczej.

§4 Zakładanie konta w sklepie i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz, bezpośrednio przy składaniu Zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia Konta, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. Kupujący loguje się do Konta, korzystając z adresu e-mail oraz hasła.
 5. Produkty są dostępne wyłącznie dla Kupujących, którzy:
  1. posiadają Konto,
  2. zaakceptują Regulamin,
  3. zakupią Produkt,
  4. dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

§5 Zawarcie umowy i realizacja zakupów

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego Produktu bądź Produktów oraz dokonanie zapłaty.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
  1. wybrać Produkt poprzez kliknięcie przycisku Kup teraz lub Dodaj do koszyka,
  2. zalogować się do swojego Konta lub założyć nowe Konto, wypełniając Formularz zamówienia oraz niezbędne dane adresowe,
  3. zaakceptować Regulamin sklepu,
  4. kliknąć przycisk Przejdź do kasy,
  5. zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
  6. kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
  7. wybrać formę płatności,
  8. dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
 4. Każdy Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e-mail.
 5. Na życzenie Kupującego w ciągu 7 dni od dokonania zakupu Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Kupujący zobowiązany jest wypełnić w tym celu dane do faktury.
 6. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy podczas składania zamówienia zostanie podany NIP nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.
 7. Faktura zostanie wysłana do Kupującego po opłaceniu Zamówienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia opłacenia Zamówienia i wypełnienia danych do faktury lub zgłoszenia takiego żądania (jeśli prośba wpłynęła poprzez e-mail) po opłaceniu Zamówienia.
 8. Kupujący żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i poinformować o tym Sprzedawcę.
 9. Kupujący powinien mieć ukończone 16 lat.
 10. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: kontakt [at] malawielkafirma.pl.

§6 Metody płatności

 1. Kupujący dokonuje płatności za pomocą bramki Tpay lub kartą płatniczą.
 2. W przypadku wybrania w bramce Tpay przelewu tradycyjnego, Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 3. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Konto Kupującego zostanie usunięte.

§7 Formy i czas dostawy

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:
  1. dostęp online,
  2. przesyłka elektroniczna,
  3. przesyłka pocztowa – w przypadku Produktów fizycznych.
 2. Realizacja Zamówienia polega na przydzieleniu dostępu do platformy kursowej, wysyłce pliku drogą elektroniczną lub przygotowaniu do wysyłki (w przypadku Produktów fizycznych).
 3. Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania Produktu do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 5. W przypadku kursów online dostawa kolejnych części (modułów) może być rozłożona w czasie zgodnie z harmonogramem podanym przy zakupie.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy zakupu kursu online bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
 2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy zakupu Produktu niebędącego kursem online bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w §8 pkt 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku wysyłki Produktu fizycznego – od dnia odebrania Produktu fizycznego przez Kupującego,
  2. w przypadku pozostałych Produktów – od dnia przyznania dostępu do pierwszego modułu Produktu lub od dnia przesłania linku do pobrania Produktu na podany w Zamówieniu adres e-mail,
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu.
 6. Zwrot płatności, o których mowa w §8 pkt 5, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Zwrot zakupionego Produktu Sprzedawcy nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt [at] malawielkafirma.pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego:
  1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  2. Kupujący ma obowiązek udokumentowania wady (np. poprzez sfotografowanie towaru i jego opakowania).
  3. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§10 Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atomedia sp. z o.o., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, KRS: 0000621286. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: prywatnosc [at] malawielkafirma.pl, tel. (+48) 509 824 248 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach wiedza.malawielkafirma.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 6. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, podwykonawcy zajmującego się wysyłką Produktów itp.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp., dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, wobec których Kupujący (Konsument) wyraził zgodę na przekazywanie danych osobowych, lub odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 8. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.
 9. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://wiedza.malawielkafirma.pl/polityka-prywatnosci.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 5.06.2021.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa
Adres zamieszkania
Atomedia Sp. z o.o.
Al. Karkonoska 10
53-015 Wrocław

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zakupu produktu

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)
na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Data: _______________________. Podpis: __________________.